Γιατί κατέπεσε η Κέρκυρα;

Τεχνική προσέγγιση

Η Κέρκυρα θεωρείται στον γειτονικό της χώρο του Ιονίου πελάγους - Αδριατικής θάλασσας, της Βαλκανικής και της Ιταλικής χερσονήσου, στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Εντοπίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και ακολούθως πραγματοποιείται μία ανάλυση των ενδιαφερόντων τους και της επίδρασής των στην Κέρκυρα. Με τη χρήση ενός αλγορίθμου πραγματοποιείται μία τύπου SWOT ανάλυση από την οποία προκύπτουν οι:

 • Δυνάμεις

 • Αδυναμίες

 • Κίνδυνοι 

 • Ευκαιρίες 

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την έξοδο από την κρίση είναι να:

 

 • Ενισχυθούν οι δυνάμεις

 • Ελαχιστοποιηθούν οι αδυναμίες 

 • Αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι 

 • Αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες

Για να ικανοποιηθούν τα παραπάνω προτείνεται ένα σύνολο ενεργειών. Αυτό το σύνολο αποτελεί το πρόγραμμα του συνδυασμού.

Αποτελέσματα ανάλυσης

Τα κόκκινα είναι τα σημαντικότερα.

Δυνάμεις

 • Ανεπτυγμένος άϋλος πολιτισμός

 • Εξαιρετικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

 • Ύπαρξη πληθώρας πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων

 • Ανεπτυγμένη τουριστική οικονομία

 • Παρουσία Πανεπιστημίου

 • Παρουσία διεθνούς κοινότητας

 • Ικανοποιητικές υποδομές διασύνδεσης με τις εκτός νησιού περιοχές

Αδυναμίες

 • Βιασμός (τοπικά) του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

 • Η πρόθεση πολλών πολιτικών να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη

 • Διάβρωση του Κερκυραϊκού - Επτανησιακού πολιτισμού

 • Ατομικιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην κοινωνία

 • Μονοκαλλιέργεια τουρισμού

 • Κακής ποιότητας δημόσιες υποδομές (δρόμοι, αθλητικά κέντρα, κλπ)

 • Η πρακτική πολλών επιχειρηματικών να ασκούν δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το γενικότερο περιβάλλον

 

Ευκαιρίες

 • Στην διεθνή διασύνδεση του Δήμου και αναγνωρισιμότητα

 • Στην αξιοποίηση της καλής γεωπολιτικής θέσης

 • Στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Κίνδυνοι

 • Λόγω Διοικητικής υπαγωγής στην Ελληνική Δημοκρατία η οποία αποτελεί “αποτυχημένο κράτος” (failed state)

 • Λόγω της κεντρικής άτυπης πολιτικής υποβάθμισης της Κέρκυρας (εξω-Κερκυραϊκά συμφέροντα και ιδεοληψίες του ίδιου του κράτους και των θεσμών του)

 • Λόγω της προσπάθειας των κομμάτων να αποκομίζουν στενά κομματικά οφέλη με κεντρικό σχεδιασμό (Αθήνα)

 • Λόγω της τάσης του Ελληνικού κράτους να θέτει τροχοπέδη σε κάθε αλλαγή λόγω πολυνομίας, γραφειοκρατίας, αδιαφορίας και ευθυνοφοβίας

 • Λόγω της δυνατότητας που δίνεται σε άλλες χώρες - δανειστές να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους του νησιού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων με αρνητικές συνέπειες (πχ καταστροφή του περιβάλλοντος)

 • Λόγω της πρακτικής ξένων κυρίως εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα να ελαχιστοποιούν την προσφορά στην τοπική οικονομία μετατρέποντας την Κέρκυρα σε οικονομική αποικία

 • Λόγω διατήρησης της Κέρκυρας σε χαμηλό σχετικά επίπεδο δυναμικής και σε μία κατάσταση ομηρίας είναι πιό ευάλωτη σε περίπτωση που συμφέροντα θα θελήσουν να αξιώσουν

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω συντάχθηκε το πρόγραμμα του συνδυασμού.

 • LinkedIn Social Icon
 • facebook-square