Περιβάλλον

Διακρίνεται σε Φυσικό και Ανθρωπογενές

Φυσικό Περιβάλλον

Περιλαμβάνει τις δασικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, στις οποίες ιδιαίτερη θέση κατέχει ο ελαιώνας, τις λίμνες και λιμνοθάλασσες, τις ακτές  και την θάλασσα που περιβρέχει το νησί.

 

Οι στόχοι είναι:

 • Η γενικότερη προστασία και ανάδειξη του φυσικού τοπίου, συμπεριλαμβανομένου και του ελαιώνα, με ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων σε αυτό, όπως της ανεξέλεγκτης κοπής ελαιοδένδρων.

 • Η ειδικότερη προστασία των δασικών περιοχών και επιλεγμένων τμημάτων του ελαιώνα και πιθανώς η προσπάθεια για χαρακτηρισμό ορισμένων περιοχών ως μνημείων UNESCO (κατα τα πρότυπα των αμπελώνων Lavaux στη λίμνη Le Man (Γενεύης) της Ελβετίας).

 • Η προστασία των παραλιών από τις ανεξέλεγκτες μόνιμες και μη επεμβάσεις ιδιωτών και κράτους καθώς και η λήψη μέτρων για την μείωση και ίσως αναστροφή της διάβρωσης των παραλιών.

 • Η στροφή του νησιού στην κυκλική οικονομία με:

  • Ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων.

  • Ελαχιστοποίηση της απόρριψης ακατέργαστων η πλημμελώς κατεργασμένων αποβλήτων στη θάλασσα ή στο έδαφος.

  • Ελαχιστοποίηση της απόρριψης/ ενταφιασμού στερεών αποβλήτων σε νόμιμους αποδέκτες και μηδενισμός απόρριψης σε παράνομους.

  • Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας.

 • Η Ελαχιστοποίηση χρήσης φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών.

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Λύματα)

Οι στόχοι είναι:

 • Ένταξη της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στην κυκλική οικονομία.

 • Μηδενική απόρριψη ακατέργαστων υγρών αποβλήτων στη θάλασσα ή σε άλλους υδάτινους όγκους ή αποδέκτες (πχ σούδες) τόσο από την ΔΕΥΑΚ όσο και από ιδιώτες.

 • Βελτίωση, αποπεράτωση και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και επέκταση δικτύων.  

 • Μείωση της απόρριψης επεξεργασμένων αποβλήτων στη θάλασσα και σε άλλους υδάτινους όγκους με χρήση για άρδευση.

 • Μείωση της χρήσης απορροφητικών βόθρων ειδικά στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

 • Μηδενισμός εντός δεκαετίας της χρήσης μη φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών και άλλων χημικών.

 • Χρήση των υγρών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, λιπασμάτων και νερού ποτίσματος.

 

Διαχείριση Ύδατος - Ύδρευση - Άρδευση

Οι στόχοι είναι:

 • Ένταξη της διαχείρισης του ύδατος στην κυκλική οικονομία.

 • Μείωση της κατανάλωσης νερού.

 • Ελαχιστοποίηση της εισαγωγής πόσιμου νερού στην Κέρκυρα.

 • Στροφή προς την συλλογή απορρεόντων υδάτων παρά στην άντληση.

 • Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης, των πηγών και των δεξαμενών εντός ενός έτους. Αντικατάσταση ακατάλληλων τμημάτων του δικτύου.

 • Κατασκευή λιμνοδεξαμενών, δικτύων, αντλιοστασίων και μονάδων εξυγείανσης νερού εντός 10ετίας.

 • Διαχωρισμός δικτύων πόσιμου ύδατος και ύδατος για άλλες χρήσεις (πιλοτικά στην αρχή).

 • Παροχή ασφαλούς και επαρκούς πόσιμου νερού και νερού άλλων χρήσεων σε όλους τους πολίτες.

 • Κοινή τιμολόγηση χωρίς χωρικές διαφοροποιήσεις και ελαχιστοποίηση της τιμής  (μείωση τιμολογίου στην πόλη).

 • Αντικατάσταση υδρομέτρων με νέας τεχνολογίας ώστε να γίνεται ορθή μέτρηση και διαχείριση ύδατος.

Τοπίο - παραλίες

Οι στόχοι είναι:

 • Προστασία των δασικών εκτάσεων και του ελαιώνα με επαναφορά του σε παραγωγική κατάσταση διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του, δημιουργία μονοπατιών και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας .

 • Προστασία και ανάδειξη των γεωργικών κατασκευών, όπως ξερολιθιών, παλιών λιτρουβιών, αποθηκών τα οποία είναι πλέον ενταγμένα στο φυσικό περιβάλλον.

 • Ένταξη τμήματος του γεωργικού χώρου - φυσικού τοπίου - χωριών ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO.

 • Εκπόνηση μελέτης για όλες τις παραλίες της Κέρκυρας και λήψη μέτρων για να μελετηθεί και αντιμετωπιστεί το θέμα της διάβρωσης.

 • Αντιμετώπιση του θέματος των παράνομων  ανθρωπίνων επεμβάσεων στις παραλίες και επαναφορά τους στην φυσική κατάσταση.

 • Ανάκτηση γαλάζιων σημαιών των παραλιών.

Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων (Απορρίμματα)

 

Οι γενικοί στόχοι είναι:

 • Να καθαριστεί και να παραμείνει καθαρή η  Κέρκυρα.

 • Να σταματήσει η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, να σταματήσει και η επιδείνωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

 • Να προστατευτεί η οικονομία του νησιού και η αξιοπρέπεια των κατοίκων.

 • Να γίνει χρηστή, ορθολογική και κοινωνικά δίκαιη η διαχείριση απορριμμάτων.

 

Οι ειδικοί στόχοι είναι:

 • Ένταξη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην κυκλική οικονομία.

 • Η μηδενική παραγωγή αποβλήτων σε ορίζοντα δεκαετίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη για χώρους ταφής εντός του νησιού.  

 • Με τη μαζική συμμετοχή των επιχειρήσεων να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος της ανακύκλωσης του 50% του συνολικού όγκου πριν το καλοκαίρι του 2020.

 • Η σταδιακή μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων.

 

Άμεσα μέτρα διαχείρισης της κρίσης:

 • Άμεση εφαρμογή διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην πηγή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διαλογή σε έξι ρεύματα.

 • Έναρξη προγράμματος κομποστοποίησης.

 • Επιθετική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαιδευσης.

 • Μεταφορά μη διαχειρίσιμου όγκου απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας.

 

Μέτρα κατά την πρώτη διετία:

 • Κάθε Δήμος θα διαχειρίζεται τα απορρίμματά του με αποκεντρωμένη διαχείριση.

  • Τάχιστη ενεργοποίηση.

  • Μειωμένη επιβάρυνση κεντρικών μονάδων όπου και αν είναι αυτές.

 • Έναρξη ειδικού προγράμματος για διαχείριση των απορριμμάτων των επιχειρήσεων

 • Δρομολόγηση κατασκευής κεντρικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, μετατρέψιμη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης με μηχανική διαλογή.

 • Δρομολόγηση κατασκευής μιας μονάδας κομποστοποίησης σε κάθε δήμο για προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα.

 • Εφαρμογή συνοικιακής κομποστοποίησης και κομποστοποίησης χωριού.

 • Ραγδαία εξάπλωση οικιακής κομποστοποίησης.

 • Χωριστή αποκομιδή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπου δυνατόν, με το σύστημα πόρτα-πόρτα.

 • Δημιουργία των προβλεπόμενων «πράσινων σημείων» για ογκώδη και επικίνδυνα υλικά με διαδικασίες express.

 • Υποστήριξη και εξάπλωση εθελοντικών «πράσινων γωνιών» σε χωριά, οικισμούς και εντός της επικράτειας της πόλης.

 • Περιβαλλοντική αποκατάσταση Τεμπλονίου και πρόσφατων ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων): μελέτη και δρομολόγηση.

 

Συνολική πολιτική για την ορθή διαχείριση:

 • Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής με οικονομικά κίνητρα και αντικίνητρα.

  • Εφαρμογή συστημάτων ‘Πληρώνω όσο πετάω’.

  • Χρέωση για σύμμεικτα απορρίμματα μόνο και όχι για τα ανακυκλώσιμα. Έναρξη πιλοτικών προγραμμάτων ζύγισης οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων επιχειρήσεων.

  • Επιστροφή χρημάτων ανακύκλωσης στον πολίτη (ανταποδοτικά οφέλη).

  • Σύνδεση όγκου παραγόμενων απορριμμάτων με τα δημοτικά τέλη (όπως προβλέπει η νομοθεσία).

 • Σύνδεση των κανόνων περί απορριμμάτων ανά περιοχή με τον κανονισμό αστικής λειτουργίας της πόλης.

 • Επιβολή του νέου συστήματος με επιθετική ενημέρωση, αλλά και με μέτρα αστυνόμευσης και προστίμων. Προϋπόθεση αποτελεί η επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας

 • LinkedIn Social Icon
 • facebook-square

© 2023 by MY PORTFOLIO. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now